Dve percentá v 2020


K 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 %, z dane.

Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.

O čo ide?

Podľa analýzy iniciatívy Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis, opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny.

„Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad. Inak už nebudú môcť nakladať s podielom dane.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 % v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

Darovaním dvoch percent podporujete nielen aktivity vašich detí ale otvárate i cestu zaujímavým dobrovoľníckym projektom, ktoré by bez finančnej podpory nemohli vzniknúť. Neviete ako nato? Postup pri poukázaní 2% sa líši v závislosti od toho, či ste zamestnanec, alebo či si podávate daňové priznanie sami. Tu nájdete potrebné dokumenty s kratučkým ťahákom a postupom.

Ďakujeme.


AKO NA TO


Požiadajte svojho zamestnávateľa, najneskôr do 15.2. 2020, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a vaše 2% resp. 3% z dane sú najmenej 3,00 €. Môžete poukázať:

 • a-  2% z Vašej zaplatenej dane
 • b-  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali.

Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 14 – Vaše údaje. Identifikačné údaje Kultúrneho centra Aktivity sú už vo vyhlásení uvedené. Na záver vyhlásenie podpíšte v príslušnej kolonke.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.

 

Odovzdanie vyplneného vyhlásenia spoločne s potvrdením je možné na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/ do 30.04.2020. Tiež môžete priniesť obe tlačivá k nám do KcA do 25.4. 2020 vrátane a odovzdanie na Daňový úrad zabezpečíme za Vás.

 • 2% – 3% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 2% – 3% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2% resp. 3% z dane je aspoň 3,00€.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, u ktorej ste dobrovoľnícku prácu vykonávali.
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 2% – 3%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923   /IČO musí byť vypísané z prava do ľava, bez medzier, inak bude tlačivo neplatné a Vaše 2% nebudú poukázané/
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Sídlo: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%  – 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.
 • Podajte daňové priznanie za rok 2019 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho
  bydliska/ do určeného termínu – 31.3. 2020, prípadne v predĺženom termíne, ak ste
  o predĺženie žiadali svojho správcu dane.
 • 1% – 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate.
 • 1 – 2% z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov právnických osôb a výška 1% – 2% z dane je aspoň 8,00€
  • a-  1% z Vašej zaplatenej dane
  • b-  2% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019, resp. až do dátumu podania daňového priznania za rok 2019 darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • vyplňte v daňovom priznaní vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, časť IV. Do koloniek doplňte údaje Kultúrneho centra Aktivity:
  • sumu 1% – 2%, ktoré si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  • IČO: 37918923  /IČO musí byť vypísané zprava do ľava, bez medzier, inak bude tlačivo neplatné a Vaše 2% nebudú poukázané/
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno /názov/: Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
  • Sídlo: Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 1%  – 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Prijímateľ následne dostane od Daňového úradu informáciu o darcoch – meno a adresa, NIE však výšku poukázanej sumy.
 • Podajte daňové priznanie za rok 2019 na príslušnom Daňovom úrade /podľa miesta Vášho bydliska/  do  určeného  termínu  –  31.03.  2020,  prípadne  v predĺženom  termíne,  ak  ste o predĺženie žiadali svojho správcu dane.

AKO Môžete 2% využiť


Stačí, aby ste k nám mailom poslali alebo do kancelárie priniesli najneskôr do 15.5. 2020 potvrdenú KÓPIU PODANÉHO tlačiva z daňového úradu a uviedli aktivitu, alebo  meno dieťaťa, na ktoré sa podpora bude vzťahovať. Nezabudnite si však vopred v kancelárii overiť, či je možné uplatniť 2% na aktivitu, ktorú ste si vybrali. Svoje 2% totiž môžete uplatniť len pri aktivitách, ktoré ako KcA priamo organizujeme. V nasledujúcom školskom roku bude odrátaná z ceny kurzov, klubov a krúžkov čiastka až 50% z celkovej sumy Vašich 2%, alebo priamo dotovaná Vami určená aktivita. Druhá polovica Vašich 2% bude použitá na podporu dobrovoľníckych projektov v KcA alebo renováciu priestorov Kultúrneho strediska Juh.

Týka sa to najmä záujemcov o:

 • Kurz keramiky
 • Klub keramikárov – dospelí i deti
 • Umelecké denné tábory v KcA pre deti
 • Prázdninové umelecké workshopy v KcA pre deti
 • Víkendové umelecké workshopy v KcA pre dospelých
 • Klub Patlámo pre rodičov s deťmi
Postup je rovnaký, stačí, aby ste k nám mailom poslali alebo do kancelárie priniesli najneskôr do 15.5. 2020 potvrdenú KÓPIU PODANÉHO tlačiva z daňového úradu a uviedli aktivitu alebo  klub, na ktorý sa Vaša podpora bude vzťahovať. V nasledujúcom školskom roku bude až 50% z celkovej sumy Vašich 2% poskytnutých kluby, ktorý ste vybrali, na nákup pomôcok, potrieb alebo úhradu nákladov za priestor potrebný na činnosť klubu. Druhá polovica Vašich 2% bude použitá na podporu dobrovoľníckych projektov v KcA alebo renováciu priestorov Kultúrneho strediska Juh.

Týka sa to najmä priaznivcov nasledujúcich klubov, aktivít:

 • Cvičenie Pilates
 • Cvičenie s Vladom Ondrovičom
 • Karate klub EKONÓM
 • Klub Francúzskeho jazyka s Madame Smejkalovou
 • Klub Patchwork
 • Klub Hier