Denné letné tábory 2018

Legendy starovekého Grécka

Časostroj nás prenesie viac
ako 2000 rokov do minulosti.

Program

Mapy starovekého sveta
Staroveke divadlo
plnenie úloh v imaginárnom labyrinte
Výlet na koziu farmu Lízinka, jazda na koníkoch
12 Heraklových úloh
Olympijské hry,
Tvorivé dielničky

Legendy starovekého Grécka

Časostroj nás prenesie viac
ako 2000 rokov do minulosti.

Program

Mapy starovekého sveta
Staroveke divadlo
plnenie úloh v imaginárnom labyrinte
Výlet na koziu farmu Lízinka, jazda na koníkoch
12 Heraklových úloh
Olympijské hry,
Tvorivé dielničky

Prihláška

Legendy starovekého Grécka

Časostroj nás prenesie viac
ako 2000 rokov do minulosti.

Program

Mapy starovekého sveta
Staroveke divadlo
plnenie úloh v imaginárnom labyrinte
Výlet na koziu farmu Lízinka, jazda na koníkoch
12 Heraklových úloh
Olympijské hry,
Tvorivé dielničky


Letné denné tábory pre vás pripravujeme v spolupráci s cestovnou kanceláriou MV Tour a sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov.

Deti sú rozdelené do skupiniek po 8 – 10 detí, ktoré navzájom spolupracujú pri plnení jednotlivých táborových úloh. Spoločne ako jeden tím sa zapájajú do súťažných, kreatívnych i hravých aktivít, ktoré sú starostlivo vyberané podľa táborovej témy. Pre deti je počas každého tábora pripravený aj výlet na koziu farmu Lízinka alebo do Tarzanie.

Gastro+ nám aj tento rok zabezpečuje vynikajúce obedy.


 • Connector.

  Turnusy

  Legendy starovekého Grécka
  17.7. – 21.7.
  Cesta do vesmíru
  31.7. – 4.8
  Čarodejka príroda
  14.8. – 18.8.

 • Connector.

  Cena

  80,00€ / 5 dní (do 15. júna)
  90,00€ / 5 dní
  18,00€ / 1 deň (min. 2 dní).

 • najneskôr pri nástupe zákonný zástupca odovzdá zodpovedne vyplnené a podpísané „Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka“ /vyplňuje zákonný zástupca, nie lekár/, návratku a okopírovanú kartičku poistenca. Bez odovzdania týchto náležitostí nebude možné dieťa do tábora prijať.
 • odporučená veková hranica detí je od 5 do 12 rokov, výnimky sú možné po dohovore s organizátormi.
 • Dieťa je možné prihlásiť minimálne na 2 vybrané dni tábora a to taktiež prostredníctvom online prihlasovacieho formulára potvrdenie prihlásenia a bližšie informácie k táborom organizátor zasiela formou e-mailu najneskôr do 7 kalendárnych dní od vyplnenia prihlasovacieho formulára
 • príchod detí do tábora je medzi 7.00 – 8.30 ráno, odchod z tábora je možný medzi 15.00 – 17.00. Organizátor sa pri odchode detí striktne riadi informáciami uvedenými na návratke vyplnenej zákonným zástupcom /čas odchodu, doprovod/. V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa príchodu alebo odchodu detí je nutné telefonicky alebo písomne o nej informovať organizátora na uvedených kontaktoch /Rajnincová 0908 210 940, Chorvátová  0918 561 320/ .
 • počas celej doby tábora je dieťa povinné riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich tábora a dodržiavať stanovený program, počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo organizátorov
 • organizátor má právo zrušiť tábor najneskôr 5 pracovných dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie táboru bude pre organizátorov ekonomicky neúnosné. Ak organizátor tábor zruší, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vrátiť objednávateľovi zaplatený poplatok.
 • storno prihlášky dieťaťa do tábora sa bude riadiť nasledovnými podmienkami: 30 a viac dní pred začiatkom tábora – 20% storno poplatok z celkovej ceny tábora, 29 – 10 dní pred začiatkom tábora – 30% storno poplatok z celkovej ceny tábora, 9 dní a menej pred začiatkom tábora – 50% storno poplatok z celkovej ceny tábora
 • v prípade neúčasti dieťaťa na akomkoľvek táborovom dni a jeho včasnom odhlásení /najneskôr 24 hod. vopred/ bude organizátorom vyčíslená vratka voči objednávateľovi len v sume nespotrebovanej stravnej jednotky a to v čase vyúčtovania – čiže až po skončení všetkých táborových turnusov. Odhlasovanie je možné u p. Rajnincovej 0908 210 940 v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
 • Stravovanie na tábore zabezpečuje firma Gastro+. Vegetariánsku stravu, stravu pre celiatikov či iné formy diét je potrebné uviesť v prihláške a informovať sa u organizátorov, či je zabezpečenie tejto formy stravy možné.
 • nie je odporučené dávať deťom do táborov žiadne drahé, ani vzácne veci. Organizátori a programoví vedúci za ich stratu, poškodenie, či odcudzenie nenesú žiadnu zodpovednosť, nezodpovedajú ani za osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, zlaté retiazky a pod.) a vreckové detí, ktoré si ponechajú pri sebe počas pobytu (strata, odcudzenie). Vreckové (peniaze) ani cennosti nie sú predmetom poistenia.
 • vzťah medzi objednávateľom tábora a organizátormi sa riadi vyššie uvedenými podmienkami tábora. Odoslaním platby na účet organizátora objednávateľ potvrdzuje, že s podmienkami tábora sa plne oboznámil a súhlasí s nimi.

 


Cena táborov

80,00€ / 5 táborových dní v prípade prihlásenia najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom tábora

90,00€  / 5 táborových dní v prípade prihlásenia neskôr ako 14 kalendárnych dní pred začiatkom tábora

Prihlásenie na jednotlivé dni (min. však 2)  18,00€ / 1 táborový deň

 

 • Celkovú cenu tábora je potrebné uhradiť najneskôr do 5 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu.
 • V cene táborov je zahrnuté: max. 10 hodín dennej starostlivosti animátorov pre prácu s deťmi, strava 3x denne, neobmedzený pitný režim, materiálno – technické zabezpečenie zábavných aktivít, ceny do súťaží, úrazové poistenie, zdravotník, výlet vrátane vstupných poplatkov a dopravného
 • Úhradu preferujeme posielať na číslo nášho účtu v Prima banke.
 • Zľavu poskytujeme pri poukázaní 2% dane združeniu Kc AKTIVITY. Ak ste túto možnosť využili, o doplatku zvyšnej sumy za vybraný tábor sa informujte na nižšie uvedených kontaktoch u p. Marty Šurikovej.

 

Úhrada táborov

číslo účtu: 067 530 0001/5600

IBAN: SK12 5600 0000 0006 7530 0001

SWIFT:  KOMASK2X

variabilný symbol (VS): nájdete v potvrdzujúcom e-maile

správa pre prijímateľa: meno dieťaťa


V prípade otázok ohľadom organizácie táborov, zmien v príchodoch a odchodoch detí kontaktujte prosím:

 

Světluše Rajnincová, 0908 210 940, info@kcaktivity.sk

Miroslava Chorvátová, 0918 561 320, info@kcaktivity.sk

 

V prípade otázok ohľadom platieb kontaktujte prosím:

Marta Šuriková, marta@kcaktivity.sk

Pokyny k táborom

hlavný program začína o 08.30 a končí o 15.00 a prebieha v interiéri kultúrneho strediska ako i vo vonkajšej časti – amfiteátri, ktorý je oplotený, deti neopúšťajú po celú dobu trvania tábora areál kultúrneho centra okrem presunu na programové aktivity mimo centra /napr. Kozia farma Lízinka , TARZANIA na Brezine.

pre deti je po celý deň zabezpečený neobmedzený pitný režim, ovocná alebo zeleninová desiata a pečivo na olovrant

obed pozostáva z polievky, hlavného jedla a nápoja. Menu je jednotné a nemenné pre všetkých účastníkov tábora okrem detí s diétnymi obmedzeniami. Ak je dieťa alergické na niektoré potraviny alebo trpí napríklad na celiakiu, je nutné upovedomiť organizátorov o tejto skutočnosti vopred a dohodnúť sa na strave individuálne

každé dieťa je poistené v prípade vzniknu úrazu, preto je pre nás dôležité včasné poskytnutie trvalého bydliska dieťaťa a dátumu narodenia

na športové aktivity je vhodné doniesť si tomu zodpovedajúce oblečenie: tenisky, tričko

Príchod detí do tábora: medzi 07.00 – 08.30 hod.

Odchod detí z tábora: medzi 15.00 – 17.00 hod.

V prípade inej požiadavky zo strany rodičov je treba kontaktovať organizátorov.

Čo si treba NUTNE priniesť:

0,5 l prázdnu plastovú fľašu na pitný režim
obuv na prezutie pri pohybe v interiéri Kult. Centra
čiapku / šiltovku / klobúčik

Čo radšej nechajte doma:

cennosti – šperky, drahé hodinky, elektroniku / za cennosti organizátori a vedúci nezodpovedajú/
mobilný telefón – organizátor považuje mobilný telefón taktiež za cennosť a nezodpovedá za prípadnú škodu alebo odcudzenie /rodič má možnosť informovať sa o podrobnostiach ohľadom svojho dieťaťa kedykoľvek počas trvania tábora priamo u organizátora/
sladkosti a iné neprimerané pochutiny /deti potom chodia na obed s plným žalúdkom, nezjedia obed a okolo 13 – 14 hod. sú hladné/