Denné letné tábory 2019

Farebné leto

Tvorivý zábavný svet s Mirkou a Magdalénkou, nových umeleckých techník, hier a kreativity.
22.7. – 26. 7.

Program

Tvorivý zábavný svet s Mirkou a Magdalénkou plný nových umeleckých techník, hier a kreativity. Pre deti je pripravené točenie na hrnčiarskom kruhu, výroba keramiky, základné techniky a druhy maľby i práca s netradičnými materiálmi. Nebude chýbať letná turistika po okolí Trenčína.

Tvorivý svet

Každý deň bude venovaný jednému umelcovi a umeleckému smeru, ktorý reprezentoval.
12.8. – 16.8.

Program

Každý deň bude venovaný jednému umelcovi a umeleckému smeru, ktorý reprezentoval. Inšpirujeme sa celým svetom, nevynecháme však ani keramiku a točenie na hrnčiarskom kruhu. Pre deti budú okrem tvorenia pripravené aj hry, súťaže, turistika a kopa táborovej zábavy.

ďakujeme za dôveru
tábory sú na leto 2019 naplnené


Tábory pre deti, ktoré radi tvoria, vymýšľajú a očaril ich svet fantázie.

Zoznámime sa s keramikou, točením na hrnčiarskom kruhu, tradičnými aj modernými umeleckými technikami. Pôjdeme na letnú turistku, čakajú nás táborové hry a kopa veselých zážitkov. Pre deti od 6 do 12 rokov, v čase od 7,30 hod. do 16,30 hod. V cene tábora je celodenný program, starostlivosť o deti, materiál a výtvarné pomôcky, desiata, obed, olovrant, pitný režim, poistenie.


 • Connector.

  Turnusy

  Farebné leto
  22.7. – 26.7.
  Tvorivý svet
  12.8. – 16.8

 • Connector.

  Cena

  100€ / 5 dní

 • najneskôr pri nástupe zákonný zástupca odovzdá zodpovedne vyplnené a podpísané „Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka“ /vyplňuje zákonný zástupca, nie lekár/, návratku a kópiu kartičky poistenca. Bez odovzdania týchto náležitostí nebude možné dieťa do tábora prijať.
 • odporučená veková hranica detí je od 6 do 12 rokov, výnimky sú možné po dohovore s organizátormi.
 • potvrdenie prihlásenia a bližšie informácie k táborom organizátor zasiela formou e-mailu najneskôr do 7 kalendárnych dní od vyplnenia prihlasovacieho formulára
 • príchod detí do tábora je medzi 7.30 – 8.30 ráno, odchod z tábora je možný medzi 15.00 – 16.30. Organizátor sa pri odchode detí striktne riadi informáciami uvedenými na návratke vyplnenej zákonným zástupcom /čas odchodu, doprovod/. V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa príchodu alebo odchodu detí je nutné telefonicky alebo písomne o nej informovať organizátora na uvedených kontaktoch /Rajnincová 0908 210 940, Chorvátová  0918 561 320/ .
 • počas celej doby tábora je dieťa povinné riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich tábora a dodržiavať stanovený program, počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo organizátorov
 • organizátor má právo zrušiť tábor najneskôr 5 pracovných dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie táboru bude pre organizátorov ekonomicky neúnosné. Ak organizátor tábor zruší, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vrátiť objednávateľovi zaplatený poplatok.
 • storno prihlášky dieťaťa do tábora sa bude riadiť nasledovnými podmienkami: 30 a viac dní pred začiatkom tábora – 20% storno poplatok z celkovej ceny tábora, 29 – 10 dní pred začiatkom tábora – 30% storno poplatok z celkovej ceny tábora, 9 dní a menej pred začiatkom tábora – 50% storno poplatok z celkovej ceny tábora
 • v prípade neúčasti dieťaťa na akomkoľvek táborovom dni a jeho včasnom odhlásení /najneskôr 24 hod. vopred/ bude organizátorom vyčíslená vratka voči objednávateľovi len v sume nespotrebovanej stravnej jednotky a to v čase vyúčtovania – čiže až po skončení všetkých táborových turnusov. Odhlasovanie je možné u p. Rajnincovej 0908 210 940 v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
 • Vegetariánsku stravu, stravu pre celiatikov či iné formy diét je potrebné uviesť v prihláške a informovať sa u organizátorov, či je zabezpečenie tejto formy stravy možné.
 • nie je odporučené dávať deťom do táborov žiadne drahé, ani vzácne veci. Organizátori a programoví vedúci za ich stratu, poškodenie, či odcudzenie nenesú žiadnu zodpovednosť, nezodpovedajú ani za osobné veci detí (oblečenie, obuv, mobilné telefóny, zlaté retiazky a pod.) a vreckové detí, ktoré si ponechajú pri sebe počas pobytu (strata, odcudzenie). Vreckové (peniaze) ani cennosti nie sú predmetom poistenia.
 • Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie a v celom rozsahu akceptuje, že Kultúrne centrum Aktivity, o.z. nezodpovedá za prípadné úrazy a škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia stanovených pravidiel a pokynov zodpovednej osoby dieťaťom, alebo okolností nezávislých od vôle zodpovednej osoby (tzv. „vyššia moc“, nehoda bez zavinenia inej osoby a pod.), alebo zásahu tretích osôb ich protiprávnym konaním, ku ktorému nie sú oprávnení, ak takýmto úrazom a škodám nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti zodpovednej osoby.
 • vzťah medzi objednávateľom tábora a organizátormi sa riadi vyššie uvedenými podmienkami tábora. Odoslaním platby na účet organizátora objednávateľ potvrdzuje, že s podmienkami tábora sa plne oboznámil a súhlasí s nimi.
 • zákonný zástupca účastníka tábora súhlasí s cenníkom, podmienkami účasti na dennom tábore a so spracovaním a následným použitím osobných údajov organizáciou Kultúrne centrum Aktivity, o.z. pre interné účely súvisiace s organizáciou tábora. Údaje budú zničené a prestanú sa spracúvať ihneď, ako prestanú byť použiteľné na účel, na ktorý boli spracované. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môže uchádzač kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknuté právo organizácie Kultúrne centrum Aktivity, o.z. spracúvať tieto údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností vyplývajúcich organizácii z účasti dieťaťa na tábore a/alebo uplatňovanie si svojich práv z uvedeného vzťahu, resp. z okolností, ktoré vyplynuli z tohto vzťahu.

Cena táborov

 • 95,00€ / 5 táborových dní

v prípade prihlásenia najneskôr do 30.6.2019 vrátane

 • 100,00€ / 5 táborových dní

v prípade prihlásenia po 30.6.2019

 • Celkovú cenu tábora je potrebné uhradiť najneskôr do 5 dní od prijatia potvrdzujúceho e-mailu.
 • V cene táborov je zahrnuté: max. 10 hodín dennej starostlivosti animátorov pre prácu s deťmi, strava 3x denne, neobmedzený pitný režim, materiálno – technické zabezpečenie zábavných a tvorivých aktivít, ceny do súťaží, úrazové poistenie, zdravotník, výlet vrátane vstupných poplatkov a dopravného
 • Úhradu poprosíme posielať na číslo nášho účtu v Prima banke.

Úhrada táborov

číslo účtu: 067 530 0001 / 5600

IBAN: SK12 5600 0000 0006 7530 0001

SWIFT:  KOMASK2X

variabilný symbol (VS): nájdete v potvrdzujúcom e-maile

správa pre prijímateľa: meno dieťaťa

 

V prípade otázok ohľadom organizácie táborov, zmien v príchodoch a odchodoch detí kontaktujte prosím:

Světluše Rajnincová, 0908 210 940, info@kcaktivity.sk

Miroslava Chorvátová, 0918 561 320, info@kcaktivity.sk

 

V prípade otázok ohľadom platieb kontaktujte prosím:

Marta Šuriková, marta@kcaktivity.sk

Pokyny k táborom

 • hlavný program začína o 08.30 a končí o 15.00 a prebieha v interiéri kultúrneho strediska ako i vo vonkajšej časti – amfiteátri, ktorý je oplotený, deti neopúšťajú po celú dobu trvania tábora areál kultúrneho centra okrem presunu na programové aktivity konané mimo centra  /výlety, vychádzky…/
 • pre deti je po celý deň zabezpečený neobmedzený pitný režim /sirupová voda, kyselka, čistá voda/, ovocná alebo zeleninová desiata a pečivo na olovrant
 • obed pozostáva z polievky, hlavného jedla a nápoja. Menu je jednotné a nemenné pre všetkých účastníkov tábora okrem detí s diétnymi obmedzeniami. Ak je dieťa alergické na niektoré potraviny alebo trpí napríklad na celiakiu, je nutné upovedomiť organizátorov o tejto skutočnosti vopred a dohodnúť sa na strave individuálne
 • každé dieťa je poistené v prípade vzniknu úrazu, preto je pre nás dôležité včasné poskytnutie trvalého bydliska dieťaťa a dátumu narodenia
 • na športové aktivity je vhodné doniesť si tomu zodpovedajúce oblečenie: tenisky, tričko

 

Príchod detí do tábora: medzi 07.30 – 08.30 hod.

Odchod detí z tábora: medzi 15.00 – 16.30 hod.

V prípade inej požiadavky zo strany rodičov je treba kontaktovať organizátorov.

 

Čo si treba NUTNE priniesť:    

 • 0,5 l prázdnu plastovú fľašu na pitný režim
 • obuv na prezutie pri pohybe v interiéri Kult. Centra
 • čiapku / šiltovku / klobúčik

Čo radšej nechajte doma: 

 • cennosti – šperky, drahé hodinky, elektroniku  / za cennosti organizátori a vedúci  nezodpovedajú/
 • mobilný telefón – organizátor považuje mobilný telefón taktiež za cennosť a nezodpovedá za prípadnú škodu alebo odcudzenie  /rodič má možnosť informovať sa o podrobnostiach ohľadom svojho dieťaťa kedykoľvek počas trvania tábora priamo u organizátora/
 • sladkosti a iné neprimerané pochutiny  /deti potom chodia na obed s plným žalúdkom, nezjedia obed a okolo 13 – 14 hod. sú hladné/

 

V tejto časti si môžete stiahnuť upraviteľnú verziu dokumentu Prehlásenie a návratka. Vyplnený dokument bude potrebné odovzdať pri nástupe do tábora.